• Lorem ipsum

Artikel 1 - Algemeen, reikwijdte en toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Aqua Compleet te sluiten overeenkomsten. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Aqua Compleet: de vennootschap onder firma "Aqua Compleet" v.o.f. te Rotterdam ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24251354;

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Aqua Compleet een prestatie of leverantie wordt verricht. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, is de natuurlijke persoon door wie of ten wiens behoeve opdracht is gegeven tot het sluiten van de overeenkomst naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van die overeenkomst. Van deze voorwaarden afwijkende of aanvullende bepalingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk met Aqua Compleet zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever en derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Indien één of meerdere van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen worden.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Overeenkomst, offerte en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand nadat Aqua Compleet uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst, opdracht of offerte, of nadat de opdrachtgever een aanbod van Aqua Compleet aanvaard heeft tenzij Aqua Compleet het aanbod binnen 10 dagen na aanvaarding door de opdrachtgever intrekt zonder uitvoering te hebben gegeven aan de overeenkomst.

2.2 Indien in de acceptatie door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte van Aqua Compleet worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst pas tot stand, indien Aqua Compleet aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

2.3 Aan kennelijk vergissingen of schrijffouten in de offerte of enige andere aanbieding kan Aqua Compleet niet worden gehouden. Tenzij anders aangegeven, heeft de offerte of aanbieding een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien de door opdrachtgever bestelde zaken niet op voorraad zijn, dan wel deze speciaal door Aqua Compleet dienen te worden besteld is Aqua Compleet gerechtigd een aanbetaling van maximaal 50% te eisen, alvorens een overeenkomst wordt gesloten of aan een gesloten overeenkomst uitvoering wordt gegeven.

2.4 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst loon-, sociale premie of prijsstijgingen voordoen is Aqua Compleet gerechtigd deze wijzingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de in het vorige lid bedoelde wijziging zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is een opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 3 - Overeenkomst tot onderhoud
3.1 Overeenkomsten tot periodiek onderhoud van Aqua Compleet worden geacht te zijn overeengekomen voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De overeenkomst tot onderhoud is te allen tijde door de opdrachtgever opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf het moment van opzegging.

3.3 Voor overeenkomsten met bepaalde overeengekomen duur geldt dat de uitvoeringstermijn bij benadering overeengekomen geacht te zijn, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld. Een bedongen uitvoeringstermijn gaat niet in dan nadat de overeenkomst tussen de partijen definitief is en alle voor de uitvoering van die prestatie noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Aqua Compleet.

3.4 Indien de uitvoeringstermijn bij benadering is overeengekomen, is Aqua Compleet verplicht zich zoveel mogelijk aan deze uitvoeringstermijn te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor gevolgschade ingevolge een overschrijding, hoe ook genaamd. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn wordt Aqua Compleet een nadere termijn gegund om alsnog na te komen. Overschrijding van een indicatieve uitvoeringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht op niet nakoming c.q. opschorting van enige jegens Aqua Compleet aangegane verplichting.

3.5 Indien Aqua Compleet gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit of -bereidheid van opdrachtgever is Aqua Compleet gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden of de levering van materialen op te schorten totdat opdrachtgever genoegzame zekerheid heeft gesteld voor de betaling daarvan. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Aqua Compleet als gevolg van deze vertraging geleden of te lijden schade.

3.6 Aqua Compleet heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.7 Indien Aqua Compleet in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aqua Compleet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aqua Compleet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aqua Compleet zijn verstrekt of locaties niet vrijelijk aan Aqua Compleet ter beschikking zijn gesteld, heeft Aqua Compleet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 - Extra kosten, meerwerk, minderwerk
4.1 Kosten die ontstaan zijn doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering van het werk mogelijk te doen, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht. Meer- of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de opdrachtgever worden verlangd of voor het juist functioneren van de gekochte artikelen nodig zijn.

4.2 Indien het verrichte meerwerk bestaat uit een aanvullende levering van goederen waarvoor vaste verkoopprijzen worden gehanteerd, is de opdrachtgever die winkelprijs verschuldigd.

Artikel 5 - Levering en eigendomsvoorbehoud
5.1 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken direct af te nemen in de winkel van Aqua Compleet.

5.2 Indien uitdrukkelijk overeengekomen, zullen de gekochte zaken bij de opdrachtgever worden bezorgd en/of geïnstalleerd. Bezorging en installatie geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.3 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, blijven de door Aqua Compleet gebruikte, feitelijk geleverde of te verwerken materialen eigendom van Aqua Compleet.

5.4 De goederen welke onder eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.5 Voor het geval Aqua Compleet zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Aqua Compleet en door Aqua Compleet aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aqua Compleet zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 6 - Prijzen en betaling
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt als betalingstermijn een periode van 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Bij te late betaling is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd, ingaande op de 15e dag na factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een gehele maand gerekend.

6.3 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij het navolgende geldt:
- Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Aqua Compleet aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Aqua Compleet wordt voldaan.
- Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Aqua Compleet aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

6.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Aqua Compleet verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 7 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
7.1 Onder reclame wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde zaken of materialen, dan wel de uitvoering van het werk. Reclames kunnen door de opdrachtgever bij Aqua Compleet slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of na installatie daarvan. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of had kunnen zijn.

7.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Aqua Compleet, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Aqua Compleet geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

7.3 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Aqua Compleet te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Aqua Compleet te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Aqua Compleet in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Aqua Compleet in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.4 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Aqua Compleet opdracht gegeven heeft.

7.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Aqua Compleet de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Aqua Compleet, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Aqua Compleet te retourneren en de eigendom daarover aan Aqua Compleet te verschaffen, tenzij Aqua Compleet anders aangeeft.

7.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Aqua Compleet daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

7.8 Op aanschaf van levende haven, vis en koraal, geldt een verkorte garantietermijn van 48 uur, welke termijn ingaat op het moment van aanschaffen van de levende haven. De overige bepaling omtrent reclamatie zijn overeenkomstig van toepassing. Om aanspraak te kunnen maken op vervanging of vergoeding van de aanschaf dient de opdrachtgever:

- de aanschaf overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden en adviezen van Aqua Compleet te behandelen;
- binnen 48 na aanschaf Aqua Aqua Compleet te verwittigen van ziekte of overlijden van de aanschaf; - de aanschaf in een afgesloten zak in te vriezen, en tezamen met een watersample en de aanschaf bon, mee te brengen naar Aqua Compleet, opdat Aqua Compleet de oorzaak van overlijden kan vaststellen. Indien het overlijden van de levende haven niet aan Aqua Compleet te wijten is dan zullen de kosten voor onderzoek bij opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij Koop op Afstand
8.1 Bij de aankoop van producten op afstand heeft de opdrachtgever in de hoedanigheid als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na levering, één en ander in overeenkomst met de Wet Koop op Afstand. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

8.2 De opdrachtgever die gebruik maakt van het recht van herroeping, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Aqua Compleet aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Aqua Compleet. Zo spoedig mogelijk nadat Aqua Compleet in kennis is gesteld van het voornemen van de opdrachtgever om de overeenkomst op afstand te herroepen en - indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel - zal Aqua Compleet de herroeping per e-mail bevestigen.

8.3 Tijdens deze herroepingstermijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan. Aqua Compleet is gerechtigd deze waardevermindering aan de opdrachtgever in rekening te brengen en te verrekenen met de van de opdrachtgever ontvangen betalingen.

8.4 Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door Aqua Compleet is bevestigd.

8.5 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

8.6 De navolgende producten zijn uitgezonder van herroeping:

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Aqua Compleet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aqua Compleet aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aqua Compleet toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.2 Aqua Compleet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen schade door glasbreuk, uitstroming van water, schade van derden, winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Aqua Compleet draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door de opdrachtgever te bewijzen.

9.4 Evenmin aanvaardt Aqua Compleet enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door de opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Aqua Compleet zijn verteld of ter hand zijn gesteld.

9.5 In geen geval aanvaardt Aqua Compleet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

9.6 Indien Aqua Compleet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aqua Compleet beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.7 De aansprakelijkheid van Aqua Compleet is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.8 Aqua Compleet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen een negatief advies van Aqua Compleet in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden, doch zal Aqua Compleet alles in het werk stellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum te beperken.

9.9 Aqua Compleet aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade voortvloeiend uit constructies, werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.

Artikel 10 - Overmacht
10.1 Aqua Compleet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Aqua Compleet is sprake, indien na het sluiten van de overeenkomst zich een omstandigheid openbaart, die niet is te wijten aan de schuld van Aqua Compleet, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Aqua Compleet komt.

10.2 Indien door overmacht de uitvoering van aangenomen werk meer dan 2 maanden wordt vertraagd, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van Aqua Compleet vorderen. Indien overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door de overmacht de resterende uitvoering van het werk met meer dan 2 maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte naar rato te betalen.

10.3 Zodra een in lid 2 bedoelde situatie zich voordoet of dreigt voor te doen, zal Aqua Compleet daarvan mededeling doen aan opdrachtgever.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding, opzegging en annulering van de overeenkomst
11.1 De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en Aqua Compleet is gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, na een daartoe bestemde schriftelijk verklaring, in de navolgende gevallen te ontbinden of haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst op te schorten:
• Indien de opdrachtgever nalatig is met het betalen van 1 of meer termijnen.
• Indien de opdrachtgever enige bepaling van de overeenkomst niet nakomt.
• Indien conservatoir of executoriaal beslag mocht worden gelegd op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever of op de door Aqua Compleet verwerkte of feitelijk geleverde zaken.
• Indien het faillissement van, of surseance van betaling door, opdrachtgever mocht worden aangevraagd of een regeling zijner schulden aan zijn schuldeisers mocht worden aangeboden.
• Indien de opdrachtgever gaat liquideren of opeisbare schulden onbetaald laat.
• Indien de opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld of op enige andere wijze de beschikking of het beheer over zijn vermogen verliest

11.2 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Aqua Compleet geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

11.3 Indien Aqua Compleet tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.4 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Aqua Compleet gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste een (1) maand door middel van een aangetekend schrijven.

11.5 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aqua Compleet vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aqua Compleet op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

11.6 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij Aqua Compleet aannemelijk kan maken, dat haar schade groter is. Bij speciale bestellingen zal de opdrachtgever gehouden zijn de volledige koopprijs te betalen.

Artikel 12 – Verjaring
12.1 Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken zijn geleverd of werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 13 - Geschillen
13.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen worden beslecht door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Aqua Compleet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Aqua Compleet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom
14.1 Aqua Compleet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Aqua Compleet heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Download de Algemene Voorwaarden