• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Aqua Compleet te sluiten overeenkomsten. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Aqua Compleet: de vennootschap onder firma "Aqua Compleet v.o.f. te Rotterdam ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24251354;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Aqua Compleet een prestatie of leverantie wordt verricht. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, is de natuurlijke persoon door wie of ten wiens behoeve opdracht is gegeven tot het sluiten van de overeenkomst naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijke voor de nakoming van die overeenkomst. Van deze voorwaarden afwijkende of aanvullende bepalingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk met Aqua Compleet zijn overeengekomen.

Artikel 2: De overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtgever een aanbod van Aqua Compleet aanvaardt, tenzij Aqua Compleet het aanbod binnen 10 dagen na aanvaarding door opdrachtgever intrekt zonder uitvoering te hebben gegeven aan de overeenkomst. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offert van Aqua Compleet worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst pas tot stand, indien Aqua compleet aan opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Aan kennelijk vergissingen of schrijffouten in de offerte of enige andere aanbieding kan Aqua Compleet niet worden gehouden. Tenzij anders aangegeven, heeft de offerte of aanbieding een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien de door opdrachtgever bestelde zaken niet op voorraad zijn, dan wel deze speciaal door Aqua Compleet dienen te worden besteld is Aqua Compleet gerechtigd een aanbetaling van maximaal 50% te eisen, alvorens een overeenkomst wordt gesloten of aan een gesloten overeenkomst uitvoering wordt gegeven.

Artikel 3: Prijswijziging
Indien zich na het sluiten van de overeenkomst loon-, sociale premie of prijsstijgingen voordoen is Aqua Compleet gerechtigd deze wijzingen aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de in het vorige lid bedoelde wijziging zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is een opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 4: Levering en eigendomsvoorbehoud
Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken direct af te nemen in de winkel van Aqua Compleet. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, zullen de gekochte zaken bij opdrachtgever worden bezorgd en/of geïnstalleerd. Bezorging en installatie geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

Zolang opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, blijven de door Aqua Compleet gebruikte, feitelijk geleverde of te verwerken materialen eigendom van Aqua Compleet.

Artikel 5: Schadevergoeding
Aqua Compleet is bij de uitvoering van een overeenkomst nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade door glasbreuk, uitstroming van water, schade van derden, winstderving etc., behoudens voor zover die schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Aqua Compleet. Indien en voor zover Aqua Compleet voor enige schade aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheidsverzekeraar van aqua Compleet wordt uitgekeerd.

Aqua Compleet is te allen tijde bevoegd de ontstane schade te beperken of ongedaan te maken.

Artikel 6: Uitvoeringstermijn
Onder uitvoeringstermijn wordt verstaan: de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De uitvoeringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld. Een bedongen uitvoeringstermijn gaat niet in dan nadat de overeenkomst tussen parijen definitief is en alle voor de uitvoering van die prestatie noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Aqua Compleet. Indien de uitvoeringstermijn bij benadering is overeengekomen , is Aqua Compleet verplicht zich zoveel mogelijk aan deze uitvoeringstermijn te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor gevolgschade ingevolge een overschrijding, hoe ook genaamd. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn wordt Aqua Compleet een nadere termijn gegund om alsnog na te komen. Overschrijding van een indicatieve uitvoeringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht op niet nakoming c.q. opschorting van enige jegens Aqua Compleet gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit of -bereidheid van opdrachtgever is Aqua Compleet gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden of de levering van materialen op te schorten totdat opdrachtgever genoegzame zekerheid heeft gesteld voor de betaling daarvan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Aqua Compleet als gevolg van deze vertraging geleden of te lijden schade.

Artikel 7: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen geldt als betalingstermijn een periode van 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling is opdrachtgever conform artikel 13 van rechtswege in gebreke. Over het openstaande bedrag is opdrachtgever een vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd, ingaande op de 15e dag na factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een gehele maand gerekend. Voorts is opdrachtgever alsdan de buitengerechtelijke incassokosten conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd, met een minimum van € 113,45. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens Aqua Compleet op te schorten of zich op verrekening te beroepen.

Artikel 8: Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij Aqua Compleet aannemelijk kan maken, dat haar schade groter is. Bij speciale bestellingen zal de opdrachtgever gehouden zijn de volledige koopprijs te betalen.

Artikel 9: Extra kosten, meerwerk, minderwerk
Kosten die ontstaan doordat opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering van het werk mogelijk te doen zijn, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht. Meer- of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door opdrachtgever worden verlangd of voor het juist functioneren van de gekochte artikelen nodig zijn. Indien het verricht meerwerk bestaat uit een aanvullende levering van goederen waarvoor vaste verkoopprijzen worden gehanteerd, is opdrachtgever die winkelprijs verschuldigd.

Artikel 10: Overmacht
Aqua Compleet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Aqua Compleet is sprake, indien na het sluiten van de overeenkomst zich een omstandigheid openbaart, die niet is te wijten aan de schuld van Aqua Compleet, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Aqua Compleet komt. Indien door overmacht de uitvoering van aangenomen werk meer dan 2 maanden wordt vertraagd is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval kan opdrachtgever geen schadevergoeding van Aqua Compleet vorderen. Indien overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft opdrachtgever, indien door de overmacht de resterende uitvoering van het werk met meer dan 2 maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte naar rato te betalen. Zodra een in lid 2 bedoelde situatie zich voordoet of dreigt voor te doen, zal Aqua Compleet daarvan mededeling doen aan opdrachtgever.

Artikel 11: Reclames
Onder reclame wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde zaken of materialen, dan wel de uitvoering van het werk. Reclames kunnen door opdrachtgever bij Aqua Compleet slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of na installatie daarvan. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of had kunnen zijn.

Artikel 12: Ontbinding
Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en Aqua Compleet is gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, na een daartoe bestemde schriftelijk verklaring, in de navolgende gevallen als ontbonden te beschouwen:

. Indien opdrachtgever nalatig is met het betalen van 1 of meer termijnen

. Indien opdrachtgever enige bepaling van de overeenkomst niet nakomt

. Indien conservatoir of executoriaal beslag mocht worden gelegd op enig

vermogensbestanddeel van opdrachtgever of op de door Aqua Compleet verwerkte of .. feitelijk geleverde zaken.

. Indien het faillissement van, of surseance van betaling door, opdrachtgever mocht worden aangevraagd of een regeling zijner schulden aan zijn schuldeisers mocht worden aangeboden.

. Indien opdrachtgever gaat liquideren of opeisbare schulden onbetaald laat

. Indien opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld of op enige andere wijze de beschikking of het beheer over zijn vermogen verliest

Door de ontbinding worden de over en weer bestaande verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Aqua Compleet geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 13: Verjaring
Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, gehoudens bepalingen van dwingend recht na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken zijn geleverd of werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 14: Geschillen
Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen worden beslecht door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.